Produkt

W celu zapoznania się z funkcjonalnościami aplikacji zachęcamy z skorzystania z bezpłatnej WERSJI DEMONSTRACYJNEJ (wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny tutaj). Wersja demonstracyjna umożliwia tworzenie wyłącznie analiz w PLN dla nowej działalności na lata 2014-2016 w ujęciu rocznym w układzie rodzajowym kosztów.

Użytkownik zainteresowany uzyskaniem pełnego dostępu do funkcjonalności aplikacji musi wybrać odpowiedni abonament (cennik znajduje się tutaj) i opłacić wygenerowaną fakturę proforma (metodą tradycyjną lub za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24).

PRZYKŁADOWA ANALIZA wygenerowana za pomocą aplikacji znajduje się tutaj (plik MS Excel).

generator-analiz.pl to narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, które umożliwia tworzenie zaawansowanych analiz finansowych. Użytkownik ma do dyspozycji następujące, zintegrowane ze sobą moduły:

MODUŁ PROGNOZ FINANSOWYCH

Program skutecznie wspiera proces budowania zaawansowanych prognoz finansowych dla działalności przedsiębiorstwa. Analizy tego typu są potrzebne na każdym etapie rozwoju firmy. Stanowią zasadniczy element biznes planów wymaganych przez instytucje udzielające finansowania (banki, inwestorzy, instytucje udzielające wsparcia ze środków UE). Firma często potrzebuje sporządzać prognozy wyników na najbliższe lata także na własne potrzeby (budżetowanie i kontrola przychodów oraz kosztów, planowanie inwestycji rozwojowych oraz w innych celach związanych z rachunkowością zarządczą). Aplikacja pozwala na sporządzenie projekcji w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Opiera się przy tym na danych historycznych oraz wielu dodatkowych parametrach określonych przez użytkownika (wzrosty wolumenów i cen sprzedaży, poziom zatrudniania i płac, szybkość rotacji należności, zapasów i zobowiązań, salda kredytów i ich oprocentowanie, nabycie środków trwałych i ich amortyzacja, itp.).

Podstawowe funkcjonalności modułu:

 • wybór poziomu złożoności prognozy,
 • rodzajowy lub funkcjonalny układ kosztów,
 • projekcje w ujęciu rocznym lub kwartalnym,
 • możliwość budowy projekcji dla przedsięwzięć typu „start-up" (tzn. bez danych historycznych),
 • baza na bieżąco aktualizowanych prognoz wskaźników makroekonomicznych (inflacja, kursy walut, stopy referencyjne),
 • możliwość wygenerowania założeń do prognoz w postaci plików PDF lub XLS.

Główne zalety modułu:

 • tworzenie projekcji bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości,
 • system walidacji poprawności wprowadzanych przez użytkownika założeń do projekcji,
 • wskazówki techniczne i merytoryczne wspomagające proces budowy prognoz,
 • łatwość tworzenia wielu wariantów prognozy (pesymistycznego, realistycznego, optymistycznego, itp.),
 • szybkie aktualizacje analiz dzięki automatycznemu przeliczeniu wartości powiązanych z daną zmienną.

MODUŁ ANALIZ WSKAŹNIKOWYCH

Moduł rozwiązuje wszelkie problemy związane z przeprowadzeniem profesjonalnej analizy finansowej. Umożliwia wyliczenie szerokiej gamy wskaźników, a także określenie struktury i dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych. Aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie, które dostarcza szybkiej, bieżącej i niemal automatycznej informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa.

Obszary analizy w ramach modułu :

 • rentowność działalności,
 • płynność finansowa,
 • zdolność obsługi zadłużenia,
 • sprawność działania,
 • struktura przychodów ze sprzedaży,
 • struktura kosztów działalności operacyjnej,
 • struktura bilansu,
 • dynamika pozycji bilansowych,
 • dynamika pozycji rachunku zysków i strat,
 • dynamika pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Główne zalety modułu:

 • analizy finansowe w oparciu o szeroką gamę wskaźników,
 • pełna integracja z modułem prognoz finansowych,
 • możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy historycznej i prognozowanej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • wykresy graficzne wybranych wskaźników (możliwe do wykorzystania przy pisaniu biznes planu),
 • automatyczna sygnalizacja wartości wskaźników będących zagrożeniem dla rozwoju przedsiębiorstwa (np. zbyt wysoki udział kapitałów obcych),
 • merytoryczne komentarze do wskaźników.

MODUŁ WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Wycena jest jedną z najważniejszych analiz wykonywanych przy transakcjach przejęć, fuzji, łączenia i dzielenia przedsiębiorstw. Wycena określa bieżącą wartość danej firmy lub jej części. Dzięki niej kupujący lub inwestor dowie się, ile warte jest nabywane przedsiębiorstwo, natomiast sprzedający - jaką kwotę ma szansę za nie uzyskać. Regularne wycenianie firmy umożliwia monitorowanie realizacji celu wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Najczęściej wyceny przeprowadza się metodą dochodową DCF (Discounted Cash Flow)

Procedura wyceny metodą DCF:

 • wyznaczenie daty wyceny,
 • określenie wolnych strumieni pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału (FCFF) w okresie projekcji,
 • obliczenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC) wykorzystywanego jako stopa dyskontowa (celem uwzględnienia zmiany wartości pieniądza w czasie),
 • określenie wartości rezydualnej (wynikającej z działalności przedsiębiorstwa poza horyzontem jawnych prognoz),
 • obliczenie wartości bieżącej (zdyskontowanie prognozowanych wolnych przepływów wraz z wartością rezydualną), czyli wartości firmy (EV),
 • korekta otrzymanej wartości o dług netto oraz aktywa nieoperacyjne.

Główne zalety modułu:

 • duży stopień automatyzacji procesu wyceny (użytkownik określa jedynie kilka parametrów),
 • pełna integracja z modułem prognoz finansowych, z którego pobierane są wartości przepływów pieniężnych w poszczególnych okresach,
 • łatwość badania wrażliwości wyniku wyceny na zmiany wybranych założeń dotyczących rozwoju sytuacji w przyszłości,
 • merytoryczne komentarze do poszczególnych etapów procesu wyceny.
Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"