Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznej usługi w zakresie generowania analiz finansowych świadczonej przez firmę POLITEQ Sp. z o.o. (dawniej: e-solutions sp. z o.o.), z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, NIP 634-273-21-69, REGON 241415007, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343563, zwaną dalej Usługodawcą. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§1

Definicje terminów

1. System – system informatyczny generator-analiz.pl służący generowaniu analiz finansowych, co stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Usługodawca – POLITEQ Sp. z o.o. (właściciel Systemu).

3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem generator-analiz.pl, który umożliwia korzystanie z Systemu.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Systemu po uprzednim zarejestrowaniu się, co jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Konto użytkownika – wpis w Systemie zawierający dane Użytkownika, chronione zgodnie z zasadami polityki prywatności, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem.

6. Konto analiz – konto w Systemie, zawierające listę wprowadzonych analiz, listę Użytkowników przypisanych do danego konta oraz informacje na temat płatności Abonamentu.

7. Operator – Użytkownik, który wykonuje analizy w Systemie oraz ma wgląd w analizy stworzone w ramach Konta analiz, do którego jest przypisany.

8. Główny operator – Użytkownik, który posiada uprawnienia Operatora oraz dodatkowo ma możliwość administrowania Kontem analiz.

9. Administrator – osoba fizyczna posiadająca pełne uprawnienia do Systemu oraz prawo do administrowania Serwisem, będąca pracownikiem Usługodawcy.

10. Abonament – cykliczna opłata wyrażona w złotych polskich, uiszczona na rzecz Usługodawcy z góry w celu korzystania z usługi generowania analiz finansowych w Systemie.

11. Przelewy24 – internetowy serwis, który pośredniczy w przekazywaniu płatności za Abonament pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Regulamin i polityka prywatności serwisu dostępne są na stronach www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm oraz www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm.

§2

Korzystanie z Systemu

1. Warunkiem technicznym umożliwiającym korzystanie z Systemu jest dostęp do Internetu.

2. Aby korzystać z Systemu należy się zarejestrować, podając dane do Konta analiz oraz do Konta użytkownika.

3. Konto użytkownika może być powiązane dokładnie z jednym Kontem analiz.

4. W procesie rejestracji, po określeniu danych, należy otworzyć link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail, aby zdefiniować hasło potrzebne do logowania w Systemie. Czas wyznaczony na aktywację konta wynosi 72h.

5. System nadaje Użytkownikowi zakładającemu nowe Konto analiz automatycznie funkcję Głównego operatora.

6. Rejestracja jest bezpłatna i nie stanowi zobowiązania Użytkownika do uiszczenia Abonamentu.

7. Po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzymuje dostęp do wersji demonstracyjnej Systemu, która umożliwia tworzenie wyłącznie analiz w PLN na lata 2014-2016 (nowa działalność) w ujęciu rocznym w układzie rodzajowym kosztów.

8. Dla uzyskania pełnego dostępu do Systemu, Główny operator uiszcza opłatę abonamentową, która wynosi: 100 zł netto w opcji STANDARD (z okresem ważności konta 90 dni) lub 250 zł netto w opcji EXPERT (z okresem ważności konta 365 dni).

9. Okres ważności konta liczony jest od następnego dnia po zarejestrowaniu płatności przez System.

10. Główny operator dokonuje płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Przelewy24, opierając się na fakturze pro forma wystawionej przez System bezpośrednio po wyborze Abonamentu lub na 15 dni przed końcem ważności konta.

11. Przed wykonaniem płatności przedłużającej ważność konta istnieje możliwość zmiany Abonamentu.

12. Faktura VAT wystawiana jest przez System po zarejestrowaniu płatności.

13. Zarejestrowanie przez System płatności dokonanej za pośrednictwem Przelewy24 powoduje automatyczne odblokowanie pełnego dostępu do Systemu.

14. W przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym odblokowanie dostępu do Systemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.

15. W przypadku, kiedy okres, za który Użytkownik opłacił Abonament, dobiegnie końca, a nie zostanie opłacony kolejny Abonament, System zablokuje dostęp do stworzonych analiz o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu, którego dotyczył opłacony Abonament. Konto analiz w takim przypadku będzie posiadało funkcjonalności właściwe dla wersji demonstracyjnej Systemu.

16. System umożliwia stworzenie następujących analiz finansowych:

a) prognozy finansowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych opierające się na danych historycznych i dodatkowych parametrach (założeniach) określonych przez Użytkownika;

b) analizy wskaźnikowe dotyczące przeszłej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa i dodatkowo analizy dynamiki i struktury poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych;

c) wyceny przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discounted cash flow) bazujące na wykonanych wcześniej prognozach finansowych.

17. Usługa generowania analiz w Systemie świadczona jest w sposób ciągły, 24h na dobę, siedem dni w tygodniu.

18. Bezpieczeństwo danych wprowadzanych do Systemu określa polityka prywatności.

§3

Użytkownik

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach związanych wyłącznie z działaniem Systemu i świadczeniem usług elektronicznych w zakresie generowania analiz finansowych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę do celów marketingowych nazwy i znaku graficznego (logo) firmy, dla której utworzył Konto analiz.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy drogą mailową.

4. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego skorzystania z wersji demonstracyjnej Systemu.

5. Użytkownik będący Głównym operatorem ma prawo do wyboru Abonamentu spośród dwóch istniejących opcji (STANDARD i EXPERT).

6. W przypadku, gdy w ramach jednego Konta analiz pracuje wielu Użytkowników, Główny operator ma prawo do rezygnacji z tej funkcji na rzecz innego Użytkownika, będącego Operatorem.

7. Użytkownik ma prawo do zmiany lub ustalenia nowego hasła do Konta użytkownika, a także do usunięcia Konta użytkownika.

8. Główny operator ma prawo do edycji danych zawartych w Koncie analiz oraz do usunięcia Kont operatorów i Konta analiz.

9. Operator nie ma wglądu w dane Konta analiz ani konta innych Użytkowników.

10. Operator nie ma prawa edycji analiz tworzonych przez innych Operatorów przypisanych do Konta analiz (w tym Głównego operatora), lecz może tworzyć ich edytowalne kopie.

11. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych w procesie rejestracji oraz aktualizacji Konta analiz w przypadku zmiany tych danych.

12. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących działania Systemu związanych z przerwami lub nieprawidłowościami w jego działaniu.

§4

Usługodawca i Administrator

1. Administrator ma prawo do usuwania Konta analiz w następujących przypadkach:

• Konto analiz nie zostało aktywowane w czasie 72h od zarejestrowania,

• Główny operator nie dokonał płatności Abonamentu w czasie 1 roku od momentu aktywacji Konta analiz lub wygaśnięcia okresu, którego dotyczył ostatni Abonament.

2. Administrator ma prawo do edycji danych Użytkownika wyłącznie na jego prośbę.

3. Administrator nie ma prawa wglądu w analizy tworzone przez Użytkowników.

4. Administrator nie ma możliwości ingerencji w wybór Abonamentu przez Użytkownika.

5. Usługodawca w ramach działań promocyjnych ma prawo do dystrybułowania kodów promocyjnych (z określonym terminem ważności) pozwalających nowym Użytkownikom uzyskać rabat na Abonament.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usługi ze względu na czynności konserwacyjne, czy modyfikację Systemu lub Serwisu. Jednocześnie zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby działanie Systemu zachodziło w sposób sprawny i bezpieczny. O zamiarze wykonania takich czynności zostanie każdorazowo poinformowany Główny operator.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail Użytkownika treści związanych z przypomnieniami, powiadomieniami, a także informacji promocyjnych.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania nazw i znaków graficznych firm, których dane zostały przekazane w momencie rejestracji Konta analiz.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w sytuacji zgłoszenia reklamacji nieuzasadnionych.

10. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o przyjęciu lub odmowie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni roboczych, oznaczających dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Jako formę rekompensaty za utrudnienia wynikłe z nieprawidłowego działania Systemu, Usługodawca wskazuje możliwość bezpłatnego wydłużenia okresu, którego dotyczy Abonament. Okres wydłużenia określany jest indywidualnie.

13. Jeżeli nieprawidłowości w działaniu Systemu nastąpiły w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 11.

14. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z przerw w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika lub przerw w działaniu Systemu spowodowanych niewywiązaniem się z zobowiązań przez osoby trzecie.

15. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika hasła dostępu do Konta użytkownika lub Konta analiz osobie nieuprawnionej.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za decyzje podjęte przez Użytkownika na postawie analiz finansowych utworzonych w Systemie.

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Użytkownika oraz organów państwowych w związku z utworzonymi w Systemie analizami finansowymi.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia Konta użytkownika oraz Konta analiz w sytuacji, jeśli Użytkownik:

a) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) podejmie działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie,

c) podejmie próbę nieuprawnionego dostępu do Systemu,

d) dokona czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Systemu,

e) podejmie działania na szkodę Usługodawcy,

f) podał nieprawdziwe dane, o których mowa w §2 ust. 2.

W powyższych przypadkach uiszczone wcześniej przez Użytkownika opłaty za Abonament nie będą mu zwracane.

20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2011r.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"